Web sahypasynyň eýeleri üçin degişli bolan “Semalt” -dan 11 maslahat



Gözleg motory optimizasiýasynda işleýän käbir düzgünler bar we olar indi köp ýyl bäri aktuallygyny ýitirmediler. Bularyň hemmesi gaty ýönekeý we SEO-da has ösen usullar bar bolsa, bu taslamaňyzyň geljekde ösüşi üçin berk we ygtybarly binýady döretmäge kömek eder. Iň esasy zat, 100% howpsuzlyga arkaýyn bolup bilersiňiz, sebäbi olaryň ulanylmagy gözleg motorlaryndan hiç hili sanksiýa girizmez.

Sahypaňyzy bu sanawdan barlaň, sebäbi hatda tejribeli SEO, bir zady sypdyryp bilersiňiz.

Islendik web sahypasynyň eýesi üçin 11 SEO maslahat

Blog, onlaýn dükan, korporatiw portal, habar býulleteni - näme bolsa-da, gözleg motory optimizasiýasynda taslamanyň islendik görnüşine diýen ýaly umumy bolan birnäçe zat bar. Olaryň üstünde işlemek hiç wagt giç däl. Ine, şu hakda.

1. Sahypanyň atlaryny we düşündirişlerini optimizirläň

Içerki optimizasiýanyň örän möhüm taraplary bolan Ady we Düşündiriş meta bellikleri hakda gürleşýäris, şonuň üçinem sanawymyzda birinji orunda durýar. SEO nukdaýnazaryndan olar üçin üç esasy talap bar:
 • sahypalaryň her biri üçin özboluşlylyk;
 • sahypalaryň mazmunyna degişli açar sözleriň goşulmagy;
 • gysga we düşündiriş häsiýeti, ulanyja SERP-de bölekleri göreninde has gowy gezmäge mümkinçilik berýär.
Mümkin boldugyça düşündirmäge synanyşsaňyz - oňat döredilen Atlar we Düşündirişler, sahypaňyza gözleg netijelerinden sahypaňyza gitmegini haýyş edip, sahypaňyzy "mahabatlandyrmagyň" usuly hökmünde ulanylyp bilner.

Şonuň üçin açar sözler, sözleri we sözlemleri gaýtalamak, gözleg motorlary tarapyndan spam hökmünde kabul edilip bilinjek beýleki hereketlerden aşa optimizirlemeli.

Haýsy sahypalar bilen goşmaça optimizasiýa amala aşyryp boljakdygyna düşünmegiň amatly usuly, The ýaly gural ulanyp sahypany seljermekdir Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, ähli URL-leri üçin Ady/Düşündiriş mazmuny barada maglumatlary görkezýär. Soň bolsa, açar sözleri goşmaça girizip, teksti birneme düzedip, bir zady çalşyp ýa-da goşup boljakdygyny görüň.

2. Kanoniki URL-leri düzüň

Olaryň ulanylyşy, şol bir mazmun birbada birnäçe salgyda bar bolsa, gözleg motorlary üçin esasy sahypany görkezmäge mümkinçilik berýär. Şeýlelikde, birnäçe meseleler çözülýär:
 • köp CMS-iň ýalňyşlygy bolan mazmuny köpeltmek;
 • käbir saýtlar üçin möhüm bolan gymmatly baglanyşyk agramynyň konsentrasiýasy.
Saýt köp wagt öň döredilen bolsa, rel="kanoniki" ulanylmazlygy gaty ähtimal. Şonuň üçin iki gezek barlamak iň gowusy, bu hakykatdanam peýdaly warianty.

3. Içerki baglanyşyk ediň

Bu, sahypaňyzdaky beýleki sahypalara alyp barýan baglanyşyklara degişlidir. Aşakdaky mysalda, makalalaryň biriniň ady görnüşindäki labyr bilen baglanyşyga basanyňyzda, okyjy meseläni jikme-jikleşdirjek materiallara ugrukdyrylar.

Içerki baglanyşygyň agramy ýyllaryň dowamynda azaldy, ýöne şonda-da möhümdir. Ozal bu meselä gatnaşmadyk bolsaňyz, hemme zady nädip dogry etmelidigi barada size birnäçe maslahatlar:
 • esasy sözlemleri ýa-da makalanyň adyny labyr teksti hökmünde ulanyň;
 • şular ýaly baglanyşyklaryň esasan ulanyjylar üçin peýdalydygyna göz ýetiriň;
 • artykmaç etmäň, sahypada 3-5 baglanyşyk ýeterlikdir.
Gowy içerki baglanyşygyň başga bir peýdaly täsiri, uly saýtlar üçin indeksirlemegi gowulandyrýar.

4. 404 sahypalyk şablon ýasaň

Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak häzirki zaman SEO-nyň möhüm tarapy we oňat dizaýn edilen 404 sahypa bu maksada ýetmäge goşant goşýar.

"404" kody bilen säwlik habary, ulanyjy saýtda ýok sahypanyň salgysyna (uzakdaky ýa-da ýalňyşlyklar bilen URL) girende görkezilýär we adaty görnüşde:

Adaty ýalňyşlyk 404

Elbetde, ony maglumatly diýip atlandyrmak kyn we bu ulanyjynyň tejribesine täsir edýär. Gowy 404 säwlik sahypasynyň şablony:
 • sahypanyň dizaýnynyň umumy düşünjesine organiki taýdan laýyk gelmek;
 • nämäniň bolandygyny ulanyja düşündirmek;
 • sahypany mundan beýläk ulanmaga gaýdyp gelmegine rugsat beriň.

5. Suratlary optimizirläň

Gözleg robotlarynyň görkezijisi diňe bir sahypa sahypalarynda tekst däl, eýsem ýörite "Alt" atributynyň mazmuny hökmünde goşulan surat beýanyndaky tekstleri hem gözleýär. Şonuň üçin şekilleriň beýanynyň mümkin boldugyça maglumatlydygyna göz ýetirmeli.

Surat optimizasiýasynyň ýene bir tarapy faýlyň ululygydyr. Hatda bir makaladaky adaty suratlar hem ululygy ýarym megabaýt bolsa sahypa ýüklemesini ep-esli haýalladyp biler. Photoshop-da ýa-da başga bir redaktorda birnäçe gezek basylsa, hil ýitirilmezden suratlaryň sesini birnäçe gezek azaldyp bolar.

6. Göçürip almak tizligiňizi ýokarlandyryň



Sahypaňyzyň sahypa ýükleniş tizligini haýalladýan islendik zady aýyryň, çalyşyň ýa-da optimizirläň. Bular uly suratlar, dürli skriptler we pluginler bolup biler we mesele SSD diskleriniň ýerine adaty gaty diskleri ulanýan hostingiň özünde bolup biler.

Meşhur CMS-lerde ýörite keş keşdeli plaginleriň ulanylmagy, mysal üçin WP Super Keş we WordPress üçin W3Total Keş, sahypanyň işini çaltlaşdyryp biler.

Gözleg motorynyň wekilleri web sahypasynyň sahypalarynyň ýükleniş tizliginiň reýting faktorlarynyň biridigini birnäçe gezek aýtdylar. Agramynyň ýakyn ýyllarda köpeljekdigi düşnüklidir.

Bir web sahypasy çalt ýüklemek tizligi gelýänlere has ýokary ulanyjy tejribesi bilen üpjün edýär, bu dyzma tizligine we beýleki özüni alyp baryş faktorlaryna oňyn täsir edýär.

7. Çykýan baglanyşyklary barlaň

Diňe bir sahypa girýän baglanyşyklar gözlegdäki ýagdaýyna täsir etmän, eýsem ondan başga çeşmelere hem täsir edýär. Çykýan baglanyşyklaryň hemmesi gözleg robotlarynyň özlerine "agram" berilmegini gadagan edýän "nofollow" häsiýeti bilen ýapylsa iň amatlydyr.

Mundan başga-da, sahypada başga çeşmeleriň ýok sahypalaryna ýa-da spam ýa-da garşy mazmunly sahypalara sebäp bolýan baglanyşyklaryň ýokdugyna göz ýetirmek möhümdir.

Şeýle-de bolsa, sahypalaryňyzdaky taslamaňyza meňzeş sahypalara baglanyşyk paýlaşsaňyz, üstesine-de, myhmanlar tarapyndan girip görülýän bolsa, gözleg motorlary tarapyndan hiç hili mesele bolmaz.

8. Mazmunyň üstünde işlemek. Yzygiderli!

Bu 2021-nji ýylda üstünlikli öňe sürülmegiň esasy şertidir we ýakyn ýyllarda hiç zadyň üýtgemeginiň ähtimallygy ýok. Mowzuk giň we çylşyrymly bolsa-da, sahypaňyzdaky mazmuny gowulaşdyrmak üçin birnäçe ýönekeý maslahatlar bar.

Ilki bilen, tekstler özboluşlydyr. Esasanam makalalar göçürijilerden biresalarda sargyt edilen bolsa, hakykatdanam biwepalyk edýän awtorlar kän. Munuň üçin Antiplagiat Sahypanyň özboluşlylygy barlamak hyzmat, saýtda bar bolan sahypalary köpçülikleýin skanirlemäge mümkinçilik berýän oňaýlydyr.

Birnäçe sahypanyň mazmunynyň özboluşlylygynyň pes göterimine eýe bolmagy birden ýüze çyksa (köp sebäpler bolup biler), bu görkeziji diňe käbir tekstleri täzeden ýazmak ýa-da täzesini goşmak arkaly göwrümini ýokarlandyrmak arkaly gowulaşyp biler.

Sahypaňyza yzygiderli täze, peýdaly we üýtgeşik mazmun goşuň - bu gözlegdäki derejesini ýokarlandyrar we traffigi artdyrar. Gowy formatirlemäge birnäçe wagt sarp ediň (sözbaşylar, sanawlar, bellikler we ş.m.), bu ulanyjynyň tejribesine oňyn täsir eder.

Mazmun formatlary bilen synag ediň, sebäbi şol bir maglumat makala, wideo ýa-da infografik görnüşde hödürlenip bilner. Iň esasy zat - gözleg motory robotlaryny däl-de, okyjylar üçin peýdalydygyna ünsi jemläp, diňe açar sözler üçin optimizasiýa däl-de, adamlar üçin tekst ýazyň.

9. Baglanyşyk massaňyzy akylly-başly guruň

Iň oňat wariant, elbetde, ulanyjylaryň özleri ýa-da beýleki saýtlaryň eýeleri olary terk edenlerinde, organiki baglanyşyklary almak. Emma, ​​bilýärsiňiz, muňa gaty uzak garaşyp bilersiňiz. Esasanam täjirçilik taslamalary barada aýdylanda.

Salgylar SEO-da möhüm rol oýnamagyny dowam etdirýär, emma Google we Yandex-iň algoritmleri has çylşyrymlaşýar we netijeleri dolandyrmak synanyşyklary üçin sanksiýalar has berk bolýar. Şonuň üçin gaty ünsli işlemeli, mowzugyňyza gabat gelýän saýtlara dürli labyrlar bilen baglanyşyk goýup, olaryň ösüş depginleri tekiz bolmaly.

Ulanyjylar şol bir baglanyşyklara eýerseler, uly goşant. Mysal üçin, sahypaňyzyň tebigy kontekstde agzalýan aýratyn makalasy bilen.

10. Artykmaç optimizasiýadan gaça duruň

Sözlere hakykatdanam zerur ýeriňizi we ortaça aýdyň. Bu, sahypalaryň atlarynyň we düşündirişleriniň meta belliklerine we elbetde mazmunyna degişlidir. Optimeterlik derejede optimizasiýa bilen gözleg netijeleriniň ikinji sahypasyna girseňiz, aşa spam üçin süzgüç bar bolsa, pozisiýalaryňyzy düýbünden ýitirip bilersiňiz.

Sahypada ýa-da umuman saýtda esasy sözlemler aşa köp agzalsa, gözleg robotlary olary spam diýip kesgitläp we degişli sanksiýalary ulanyp bilerler. Netijelerini ýok etmek üçin köp wagt gerek bolup biler.

11. Semantiki ýadrosy täzeläň

Esasanam moda, dinamiki ösýän mowzuk bilen bir sahypada işleýän bolsaňyz. Saýtdaky işiň başynda diňe esasy semantikany ýygnadyňyz, soňra pes ýygylykly ýa-da täze açar sözler sebäpli giňelmegi saýtyň traffigine gaty gowy täsir edip biler.

Giň manyly ýadro döretmek üçin, ýaly gural ulanyp bilersiňiz Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Soňra, bar bolan sahypalary goşmaça optimizasiýa ýa-da gözlegde sahypanyň görünmegini we traffigi özüne çekýän täze giriş sahypalaryny döretmek amala aşyrylýar.

Netije

Okyjylarymyzyň köpüsiniň eýýäm işleýän saýtlarynyň bardygyna düşünýäris. Emma, ​​bu makalada sanalan maslahatlaryň aýratynlyklaryndan biri, bularyň hemmesiniň yza çekilip ulanylmagydyr. Sahypaňyzy has gowulaşdyrmak üçin işlemek hiç wagt giç däl.

Elbetde, taslamalaryň hersine diňe şahsy çemeleşme iň gowy netijeliligi üpjün edip biler. Emma, ​​hemmeler üçin diýen ýaly esasy esaslar deňdir. Şonuň üçin bu makalany hakykatdanam peýdaly görersiňiz diýip umyt edýäris!

mass gmail